Informatīvie paziņojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana līdz Ls 57000.00 (3 gadu apjoms)
Iziņošanas datums13.03.2012
AprakstsPretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34.kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 16.aprīlim plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nolikuma 1.8.1. punktā minēto informāciju un atzīmi par saturu-„GROZĪJUMI”, „MAIŅA” vai „ATSAUKUMS”;Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 16.aprīlī plkst.11:00 Mazajā ceļā 3, Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas zālē (pirmajā stāvā) atklātā sēdē.
Pieteikuma iesniegšanas datums13.03.2012
Noslēgšanās datums16.04.2012
Līguma izpildītājsIepirkums pārtraukts (lēmuma pieņemšanas datums 17.05.2012.)

Pievienotie dokumenti:

Nolikums apdrosinasanaL.doc
Atpakaļ