Informatīvie paziņojumi

Transportlīdzekļa izsole
Iziņošanas datums09.01.2014
AprakstsJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:transportlīdzeklis VW Golf, 1989. gada izlaidums, EUR 324,41 (trīs simti divdesmit četri euro un 41 cents) / Ls 228,00 (divi simti divdesmit astoņi lati, 00 santīmi), Mazais ceļš 3, Jelgava;2.Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā darba dienās: pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, vai elektroniski Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas mājaslapā www.policija.jelgava.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”;3.Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu, tālrunis 29641393.4.Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā līdz 2014. gada 24.janvāra plkst. 10:00.5.Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 32,44 (trīsdesmit divi euro un 44 centi) /Ls 22,80 (divdesmit divi lati, 80 santīmi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu Nr. LV09UNLA0008010130566, saņēmējs Pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, A/S SEB banka Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X ar norādi „Izsolāmās mantas nodrošinājums“6.Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 24.janvārī, plkst. 10:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāva zālē.7.Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.8.Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Pieteikuma iesniegšanas datums09.01.2014
Noslēgšanās datums24.01.2014

Pievienotie dokumenti:

Izsoles noteikumi_2013_1.pdf
Atpakaļ