Informatīvie paziņojumi

Izsole
Iziņošanas datums10.07.2014
AprakstsJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:-transportlīdzekļa Renault Trafic, izlaiduma gads 2011., rezerves daļas, nosacītā cena EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi);-transportlīdzeklis VW Vento, izlaiduma gads 1994., nosacītā cena EUR 372,00 (trīs simti septiņdesmit divi eiro un 00 centi);Mazais ceļš 3, Jelgava;2.Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā darba dienās: pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, vai elektroniski Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas mājaslapā www.policija.jelgava.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”;3.Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu, tālrunis 29641393.4.Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā līdz 2014. gada 25.jūlija plkst. 10:00.5.Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (par transportlīdzekļa Renault Trafic, rezerves daļām – EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit eiro un 00 centi), par transportlīdzekli VW Vento, EUR 37,20 (trīsdesmit septiņi eiro un 20 centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu Nr. LV09UNLA0008010130566, saņēmējs Pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, A/S SEB banka, kods UNLALV2X ar norādi „Izsolāmās mantas (norādīt attiecīgi Renault Trafic vai VW Vento) nodrošinājums“6.Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 25.jūlijā, plkst. 10:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāva zālē.7.Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.8.Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Pieteikuma iesniegšanas datums10.07.2014
Noslēgšanās datums25.07.2014

Pievienotie dokumenti:

Izsoles noteikumi_2014_2_1.pdf
Atpakaļ