Informatīvie paziņojumi

Izsole
Iziņošanas datums02.10.2014
AprakstsJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta: transportlīdzekļa Renault Trafic (izlaiduma gads 2011) rezerves daļas, šasijas numurs VF1FLAMA6BV415695, nosacītā cena 1370,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi);- transportlīdzeklis VW Vento, šasijas numurs WVWZZZ1HZRW080540, valsts reģ.Nr.FJ3457, izlaiduma gads 1994., nosacītā cena 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro un 00 centi); Mazais ceļš 3, Jelgava; 2.Izsoles noteikumu saņemšana: ar atkārtotās izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā darba dienās: pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, vai elektroniski Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas mājaslapā www.policija.jelgava.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”;3.Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu, tālrunis 29641393.4.Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā līdz 2014. gada 17.oktobra plkst. 10:00.5.Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (par transportlīdzekļa Renault Trafic rezerves daļām – 137,00 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi euro un 00 centi),par transportlīdzekli VW Vento, valsts reģ.Nr.FJ3457 – 24,00 EUR (divdesmit četri euro un 00 centi) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu Nr. LV09UNLA0008010130566, saņēmējs Pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, A/S SEB banka, kods UNLALV2X ar norādi „Izsolāmās mantas (norādīt attiecīgi Renault Trafic rezerves daļas vai VW Vento) nodrošinājums“6.Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 17.oktobrī, plkst. 10:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāva zālē.7.Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.8.Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Pieteikuma iesniegšanas datums02.10.2014
Noslēgšanās datums17.10.2014

Pievienotie dokumenti:

Izsoles noteikumi_2014_0210.pdf
Atpakaļ