Informatīvie paziņojumi

Izsole
Iziņošanas datums19.05.2016
AprakstsJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pārdod izsolē kustamo mantu.1.Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:transportlīdzeklis VW CADDY, izlaiduma gads 2007., nosacīta cena EUR 1150.00 (viens tūkstotis simts piecdesmit euro un 00 centi), Mazais ceļš 3, Jelgava;2.Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā darba dienās: pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, vai elektroniski Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas mājaslapā www.policija.jelgava.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”;3.Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Jāni Matulēnu, mob. tālr. 371 296907794.Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā līdz 2016. gada 7. jūnijam plkst. 10:00.5.Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 115.00 (viens simts piecpadsmit euro un 00 centi) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu Nr. LV09UNLA0008010130566, saņēmējs Pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, A/S SEB banka Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X ar norādi „Izsolāmās mantas VW CADDY nodrošinājums”.6.Izsoles laiks un vieta: 2016. gada 7.jūnijā, plkst. 10:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāva zālē.7.Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.8.Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Pieteikuma iesniegšanas datums19.05.2016
Noslēgšanās datums07.06.2016

Pievienotie dokumenti:

Izsoles noteikumi_2016_5.pdf
Atpakaļ