Privātīpašumu piegulošo teritoriju, grāvjmalu u.c.teritoriju kopšana.

Iestājoties siltajam laikam, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija aicina pilsētas teritoriju īpašniekus pievērst īpašu uzmanību savu privātīpašumu piegulošajām teritorijām, grāvmalēm un citām teritorijām, lai tās neaizaugtu ar garu zāli, kas bojā pilsētas ainavu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka vietās, kur nav ielas vai ceļa, jānodrošina īpašumam piegulošajās teritorijās sakopšana un zāles nopļaušana (ieskaitot arī grāvjus). Īpašnieks ir juridiska vai fiziska persona, kuras īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā atrodas nekustamais īpašums – zemesgabals, ēka vai būve. Īpašuma teritorijās un tai piegulošās teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm, kā arī īpašumam jābūt attīrītam no atkritumiem. Īpašumu saimniekiem jārūpējas par piegulošo teritoriju grāvju un caurteku tīrību. Īpašumos nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus, transportlīdzekļu vrakus nedrīkst turēt vietās, kur tie redzami no ielas.

Savukārt pēc nekustamā īpašuma sakopšanas, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka bioloģisko atkritumus aizliegts novietot jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c., kā arī sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros ievietot ražošanas atkritumus un/vai bīstamos atkritumus; aizliegts atkritumus dedzināt, kā arī ierakt tos zemē.

Kā risinājums tam varētu būt - savā īpašumā veidojot komposta kaudzi, bet tā, lai tas netraucētu kaimiņiem, vai vest to uz kādu no atkritumu šķirošanas laukumiem (Ganību ielā 84, Salnas ielā 20, P.Lejiņa ielā 6), nepārsniedzot 0,5 kubikmetrus vienā reizē (bez maksas)  Par bioloģiskiem atkritumiem uzskatāmi bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi. Aizliegts sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus, tai skaitā koku lapas, zarus un nopļauto zāli, bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju.

Ikviena atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

Par saistošo noteikumu un iepriekš minēto darbību pārkāpšanu, izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 euro, juridiskām personām līdz 1400 euro.

Atpakaļ