Administratīvā pārkāpuma lietas materiālu (kopijas) izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Administratīvā pārkāpuma lietas materiālu (kopijas) izsniegšana

 

Pakalpojuma saņēmēji

personas, kuras sauc pie administratīvās atbildības un cietušie administratīvā pārkāpuma lietā

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Iesniegums.doc
  • personu apstiprinošs dokuments
  • pilnvarojums, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darbadienu laikā

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

pašvaldības policijas darbiniekiem veicot apsekošanu klātienē

 

Maksa LVL bez PVN

9,75 par 1 lietas materiāliem

 

Normatīvie akti

Likums „Par policiju", Civilprocesa likums, Jelgavas domes 27.01.2011. lēmums Nr. 1/12 „Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi", Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Atpakaļ